Touch Your Heart

Submitted by fonnini on Sun, 01/06/2019 - 13:05

ชื่อเรื่อง : 진심이 닿다 / Touch Your Heart
ชื่อเรื่องอื่นๆ : Reach of Sincerity
ประเภท : โรแมนติก คอมเมดี้ กฎหมาย
จำนวนตอน : 16
ออกอากาศช่อง : tvN
ช่วงเวลาออกอากาศ : 6 ก.พ. 2019 - 28 มี.ค. 2019
วันเวลาออกอากาศ : พุธ พฤหัส 19.30 น.

Romance Is a Bonus Book

Submitted by fonnini on Sun, 01/06/2019 - 08:45

ชื่อเรื่อง : 로맨스는 별책부록 / Romance Is a Bonus Book
ชื่อเรื่องอื่นๆ : Romance Is a Supplement / How To Publish Love
ประเภท : โรแมนติก, คอมเมดี้
จำนวนตอน : 16
ออกอากาศช่อง : tvN
ช่วงเวลาออกอากาศ : 26 ม.ค. 2019 - 17 มี.ค. 2019
วันเวลาออกอากาศ : เสาร์ อาทิตย์ 19.00 น.

Spring Turns to Spring

Submitted by fonnini on Sun, 01/06/2019 - 08:32

ชื่อเรื่อง : 봄이 오나 봄 / Spring Turns to Spring
ชื่อเรื่องอื่นๆ : Spring is Coming
ประเภท : แฟนตาซี คอมเมดี้
จำนวนตอน : 32 (ออกวันละ 2 ตอน)
ออกอากาศช่อง : MBC
ช่วงเวลาออกอากาศ : 23 ม.ค. 2019 - 14 มี.ค. 2019
วันเวลาออกอากาศ : พุธ - พฤหัส 20.00 น.

What’s Wrong, Poong Sang

Submitted by fonnini on Sat, 01/05/2019 - 16:05

ชื่อเรื่อง : 왜그래 풍상씨 / What’s Wrong, Poong Sang / Live or Die
ประเภท : ครอบครัว, คอมเมดี้
จำนวนตอน : 32 (ออกอากาศวันละ 2 ตอน)
ออกอากาศช่อง : KBS2
ช่วงเวลาออกอากาศ : 09 ม.ค. 2019 - 28 ก.พ. 2019
วันเวลาออกอากาศ : พุธ พฤหัส 20.00 น.